مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

کلیدواژه ها : مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، ترجمه مدیریت، ترجمه تخصصی مدیریت ، ترجمه

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منبع (RBV) ، با بکار گرفتن منابع با ارزش ، به مزیت رقابتی دائمی و سود بنگاه دست پیدا می کنیم (بارنی 1991، گرانت 1996) . بدون شک ، انباشت منابع بر موفقیت تجاری اثری حیاتی دارد. گرچه  به کاربردن ساده  RBV در پیش بینی موفقیت بنگاه بیش از حد ساده انگارانه است. قابلیت های مدیریت دانش ( مثلا کسب دانش ، تبدیل دانش و کاربرد دانش) در عملیات یک بنگاه ریشه دارند و از آرایش های ساختار و فرهنگ سازمانی ایجاد می شوند(گرانت 1996، مورمن 1995).
مدیریت دانش (KM) و عملکرد سازمانی برای موفقیت در تجارت ضروری هستند. در متون موجود نتایج متفاوتی دیده می شود که می گوید ، مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی اثر مثبتی دارد. در تحقیق داروچ  (2005)نتایج برخی از فرایند های مدیریت دانش که بر عملکرد اثر مثبتی دارند، ارائه شده است . او ادعا می کند که تحصیل دانش بر عملکرد به شکل مستقیم اثر مثبتی نمی گذارد و انتشار دانش نیز اثر مثبتی بر عملکرد ندارد . به همین منظور ، اولین هدف این مقاله بررسی مجدد رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی است.
اگرچه تحقیقات جدید رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را بررسی کرده اند ، ولی کمبود یادگیری سازمانی مانع از رسیدن به اهداف تحقیقی می شود. همانطور که تریپینز  و  راویپرکت  (2003) می گویند یادگیری سازمانی واسطه ای است که در رابطه بین صلاحیت IT و عملکرد بنگاه  نقش دارد .  مدیریت دانش و یادگیری سازمانی نیز دو مفهوم مشابه هستند و همیشه باعث گیج شدن مدیران می شوند. به همین دلیل ، هدف دوم این مقاله بررسی مجدد رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و پیشنهاد یک ایده پردازی واسطه ای از یادگیری سازمانی است.
در این مقاله بخش های دانش‌بر به دلیل داشتن حجم زیادی از نهاده دانش و طول عمر محصول کوتاه و تقاضای بالا برای محصولات سفارشی شده  و مقدار زیاد ارزش تولید ، انتخاب شده اند (لیائو و همکاران 2007) . بنابرین ، نتایج ارزیابی هایی که دربردارنده بنگاه های دانش‌بر تایوانی است ، یک مجموعه داده غنی از اطلاعات مربوط به رفتارهای مدیریت دانش در محیط های تجاری ناپایدار را برای ما فراهم می کند.

کلیدواژه ها : مدیریت دانش ، عملکرد سازمانی ، یادگیری سازمانی ، مدل سازی معادله ساختاری


برای سفارش ترجمه  کامل این ترجمه مدیریت با ما تماس بگیرید