جراحی اندوسکوپی لیزری

کلیدواژه ها : آندوسکوپی، جراحی لیزری، ترجمه مقاله، ترجمه مقاله پزشکی، ترجمه پزشکی

پس زمینه و هدف ها : در طول عمل های پیمایشی برای تعیین ساختارهای هدف در بیمار از یک دستگاه اشاره گر ردیابی شده استفاده می شود تا بتوان موقعیت دستگاه را در یک مجموعه داده ثبت شده رادیولوژیک به صورت تصویری مشخص کرد. وقتی که در عمل های با کم تهاجمی با آندوسکوپ ها کار می کنیم، ناحیه هدف اغلب به سختی قابل دسترس است و تغییر ابزارها در لحظه حیاتی و چالش برانگیز  عمل هم کار خیلی سختی است. برای غلبه بر این مشکل ما دستگاهی برای پیمایش بدون لمس در طول روندهای آندوسکوپیک پیمایشی را ساخته ایم
مواد و روش ها : یک اشعه لیزری به نوک یک آندوسکوپ ردیابی شده با زاویه ای نسبت به محور آندسوکوپ قرار می گیرد. به این صورت موقعیت نقطه لیزر در تصاویر ویدئویی آندوسکوپ بر طبق فاصله بین نوک آندوسکوپ و ساختار هدف تغییر می کند. از طریق فرایند تنظیم یک تابع ریاضی تعریف می شود و این تابع برای محاسبه فاصله بین نوک آندوسکوپ  بافت  هدف استفاده می شود. نوک ردیابی شده آندوسکوپ و فاصله محاسبه شده برای تصویر سازی نقطه لیزر در مجموعه داده رادیولوژیک ثبت شده به کار گرفته می شود
نتیجه گیری: استفاده از لیزر در یک آندسوکوپ و پس از آن محاسبه فاصله تا ساختار هدف با پردازش تصویر آندوسکوپی ویدئویی به صورت دقیق انجا می شود. این تکنولوژی در عمل باعث از بین رفتن نیاز به پروب های ردیابی شده می شود و بنابرین اجازه می دهد که پیمایش به صورت بی نقصی با روال بالینی ترکیب شود. به هر حال این دستگاه یک حلقه زنجیره دیگر در توالی جراحی با کمک کامپیوتر محسوب می شود بر روی خطای کاربرد نیز اثر می گذارد.

منبع : Lasers in Surgery and Medicine journal