مدیریت گردشگری تجاری

کلیدواژه ها : گردشگری تجاری، مدیریت گردشگری، توریسم، ترجمه مقاله، ترجمه مدیریت

در سال های اخیر رشد قابل توجهی در بخش گردشگری سفر تجاری صورت گرفته است .این بخش گردشکری شامل سفرهای  فردی و گروهی سازمان مثلا برای همایش ها، گردهمائی ها و نمایشگاه ها می شود. این مقاله انواع متفاوت سفر تجاری، اثر آن بر تقاضا و گرایش های توسعه تاسیسات گردشگری را بررسی می کند
اجلاس ها، گردهمائی ها و نمایشگاه ها بخشی از توریسم هستند که توجه ها فقط در سال های اخیر به سمت آن جلب شده است. اکثر تاکیدها در سازمان دهی تور، خدمات گردشگر و مشوق های توسعه توریسم به نیازهای بخش توریسم تفریحی  معطوف می شود. به طور منطقی تفریح  انتهای طیف توریسم محسوب می شود و در این بخش رقابت زیادی وجود دارد و بیشترین حساسیت نسبت به قیمت ها و ارزش پول در این بخش دیده می شود. جهت گیری تبلیغات و تصویر سازی بیشتر با هدف جذب گردشگر تفریحی بوده است. همینطور استانداردهای اقامت و خدمات توریستی که در اکثر مقصدها پذیرفته شده اند هم به صورتی طراحی شده اند که به جذب بازدید کننده های تعطیلات کمک کنند
این تاکید بر تفریح باعث شده است که رشد معنادار صورت گرفته حوزه های عمده دیگر گردشگری مثل بخش سفر تجاری نادیده گرفته شود. در واقع کشورهای زیادی ( خاورمیانه، آفریقا و اروپای شرقی ) هستند که از مبداهای بازار اصلی دور هستند و به دلائل سیاسی یا اقتصادی هیچ علاقه ای به توسعه توریسم تفریحی ندارند و با این وجود خودشان را متعهد به سرمایه گذاری بزرگی در هتل ها و خدمات کرده اند. در اینجا گرایش به سمت تنوع بخشی بیشتر و افزایش وسعت استفاده از طریق فراهم کردن تاسیسات تفریحی و تجاری وجود دارد.

منبع :Lawson, Fred," Trends in business tourism management" ,Tourism Management Volume 3 Issue 4 1982

برای سفارش ترجمه کامل این مقاله  با ما تماس بگیرید