پردازشگر SIMD

کلیدواژه ها : تخصیص حافظه دینامیک، حافظه برگ برگ شده (interleave ) پردازشگر داده چندگانه دستوری منفرد (SIMD)، ترجمه کامپیوتر، ترجمه تخصصی کامپیوتر

 تعداد چرخه های موجود در هر دسترسی حافظه بیرونی در یک  پردازشگر داده چند دستوری منفرد (SIMD) به شدت تحت تاثیر الگوی دسترسی مثلا همراستا بودن ، همراستا نبودن یا گام قرار می گیرد. ما از طریق بررسی الگوی دسترسی حافظه و همینطور فرکانس دسترسی توانستیم یک روش دینامیک تخصیص حافظه ‌روی‌تراشه با عملکرد بالا را در  پردازشگرهای SIMD ایجاد کنیم. الگوی دسترسی و شمارش دسترسی در  یک آرایه از حلقه ها از طریق تحلیل و پروفایل بندی تعیین می شود و این کار بوسیله یک چهارچوب کامپایلر توسعه یافته انجام می شود. این چهارچوب نه تنها تخصیص حافظه ‌روی‌تراشه دینامیک را انجام می دهد بلکه کدهای بهینه شده ای را  برای پردازشگر هدف ایجاد می کند. روش تخصیص پیشنهادی از طریق چند محک چندرسانه ای شامل ارزیابی حرکت ، تبدیل کسینوس گسسته دو بعدی و برنامه های رمزگذاری کننده MPEG2 تست شده است

پردازشگر «داده چندگانه دستور منفرد» (SIMD) در کارهای کامپیوتری سطح بالا و متمرکز خیلی موثر است ولی این نوع پردازشگرها خیلی نیست به گلوگاه های عملکردی سیستم های حافظه حساس هستند. معمولا الگوی دسترسی داده پردازشگرهای SIMD به صورت دسترسی های همراستا، غیر همراستا و گام است و در بین آنها تقاضاها از چرخه های کلاک در هر دسترسی به حافظه بیشتری نیاز دارند. اکثر پردازشگرهای SIMD به واحد حافظه چند پورتی و برگ برگ شده مجهز هستند . این سیستم ها نه تنها به داده چندگانه فوری دسترسی دارند بلکه خود را با این نوع داده ها به شکل موثری همراستا می کند.  در  این تحقیق،  به این خاطر از واحد حافظه برگ برگ شده استفاده شد که این حافظه  در مقایسه با حافظه چند پورتی، ساختار مقیاس پذیر تر و اقتصادی تری دارد. وقتی که ظرفیت واحد حافظه برگ برگ شده ‌روی‌تراشه محدود باشد، دسترسی داده ‌روی‌تراشه افزایش پیدا می کند و در این حالت.می توان زمان صرف شده برای دسترسی به حافظه بیرونی را  از طریق بهینه سازی تخصیص داده در حافظه ‌روی‌تراشه به حداقل رساند. طرح تخصیص حافظه ‌روی‌تراشه که در این تحقیق بررسی می شود . یک روش مبتنی بر برنامه است و به تولید کد پیچیده تری نیاز دارد ولی توان کمتری را مصرف می کند و نسبت به مدیریت کاربردهای چند رسانه ای که محلی بودن در آنها پایین است، مزیت بیشتری به همراه دارد