اثر مکمل روی بر کیفیت تخم مرغ

کلیدواژه ها : مکمل روی، کیفیت تخم مرغ، تغذیه مرغ، ترجمه تخصصی کشاورزی

چکیده : هشتاد مرغ تخم گذار در یک طراحی کاملا تصادفی به چهار تیمار رژیم غذای حاوی سولفات روی و روی ارگانیک به شکل Albino-Zn به مقدار  25 یا 50ppm اختصاص پیدا کردند. میزان جذب غذا در هر مرغ تعیین شد. جمع آوری تخم مرغ روزانه بر حسب مرغ-روز انجام شد. تخم مرغها برای محاسبه جرم تخم وزن شدند. نسبت تبدیل غذا به صورت غذای مصرف شده در جرم تخم مرغ محاسبه شد. همچنین همه تخم مرغ های تولید شده در روزهای 14،28 و 42 جمع آوری شدند و برای پارامترهای کیفیت تخم مرغ مورد استفاده قرار گرفتند. ارتفاع سفیده اندازه گیری شد و HU محاسبه شد. زرده و پوسته خشک شده وزن شدند سپس وزن سفیده محاسبه شد. هیچ اثری از منبع روی یا سطح روی بر تولید تخم مرغ، وزن تخم یا نسبت تبدیل غذا دیده نشد. اگرچه جذب غذا در گروهی که 50mgkg-1 روی ارگانیک دریافت کرده بودند پایین تر بود. هیچ تفات تیمار معناداری برای اجزای وزن تخم مرغ یا ضخامت پوسته وجود نداشت اما ارتفاع سفیده و HU در دومین چهارده روز برای گروه هایی که روی آلی را در 25 یا 50mgkg-1 دریافت کردند بالاتر از گروه بدون مکمل بود

کلیدواژه ها : روی آلی، عملکرد مرغ تخم گذار، کیفیت تخم مرغ

مقدمه

مکمل روی تخم مرغروی عموما در رژیم های غذائی برای ماکیان ها و سایر حیوانات اهلی افزوده می شود چون بسیاری از مواد غذائی طبیعی تا حدی کمبود روی دارند .روی یک جزء جدائی نشدنی از بیش از 300 سیستم آنزیم است که در متابولیسم انرژی، کربوهیدرات ها، اسید های نوکلئیک و پروتئین دخالت دارد. بعلاوه روی در سیستم ایمنی و انتقال و استفاده از ویتامین A نقش کلیدی را  بازی می کند (ایبس و رینک 2003، رحمان و همکاران 2002) . یکی از کارکرد های روی در تشکیل تخم مرغ است. به دلیل نقش روی در سنتز پروتئین، کمبود روی بر کیفیت اپی تلیوم اثر می گذارد. همچنین روی به صورت بر ترشح های مخاطی غیر مستقیم اثر می گذارد و در خلال سنتز غشاهای پوسته تخم به شکل مستقیم بر تخم مرغ اثر می گذارد. در خلال تشکیل سفیده در رحم روی در ماگنوم اثر می گذارد ( زینپرو 2002) . استفاده از ترکیبات آلی روی به عنوان یک منبع در دسترس تر روی برای مرغ های تخم گذار توسط برخی محققین پیشنهاد شده است ( چنگ  گوئو 2004)  این ترکیبات به شکل متفاوتی از اشکال غیر آلی متابولیزه  می شوند ( اسپیرس 1989) . هدف اصلی تحقیق کنونی بررسی اثر سطوح و شکل های روی رژیم غذائی در عملکرد مرغ تخم گذار و کیفیت تخم است