ترجمه هنر- امپرسیونیسم سینمای فرانسه


يکي از مهم ترين مکاتب جايگزين فيلم سازي در سينماي فرانسه طبيعت گرائي تصويري بود. اين مکتب تحت تاثير سنت هاي قرن نوزدهمي رئاليسم، ناتوراليسم و نقاشي امپرسيونيست بود، اين مکتب از طريق دغدغه چشم انداز و بديع بودن مناظر شناخته مي شود. به شکل خاص تر فيلم هايي مثل  L’Homme du large( مرد اقيانوس ، 1920) ساخته L’Herbier  و فيلم L’Appel du sang) 1920) اثر Louis Mercanton و فيلم ( Ramuntche )1919 اثر Jacques de Baroncelli را مي توان به آنچه که سنت فرانسوي نقاشي ژانر ناحيه اي مناظر بديع ناميده مي شود، منتسب کرد. بسیاری از اين فيلم ها در ناحيه هايي مثل Provence ، Brittany و Auvergne فيلمبرداري شده اند و تلاش مي کنند تا جو مناظر را از طريق سري هايي از احساس هاي مهيج الق کنند و عمدتا به رابطه بين جوامع ناحيه اي و محيط طبيعي اطراف مي پردازند.
حس غزل سرائي و همينطور تقديس قدرت و زيبائي طبيعي در اين قبيل فيلم ها مثلا سري فيلم هاي کوهستان بارنوچلي يا La Terre ( زمين 1921) اثر André Antoine که بر مبناي غزل سرائي تصويري مکتب Barbizon و به شکل خاص نقاشي هاي Millet و Corot است، ديده مي شود. اين فيلم ها علاوه بر آنچه که مي توان از آن به عنوان " امپرسيونيسم متحرک"  نام برد که به وضوح تحت تاثير نقاشي امپرسيونيستي و پست امپرسيونيسم قرار دارد، همچنين بر مبناي موضعي هستند که با سنت ناتورالیستی مشترک است. بنابرين مثلا فيلم ( L’Homme du large 1920) اثر L’Herbier ، يا فيلم L’Hirondelle et la mésange ( پرستو و سهره 1920) و La Terre اثر Antoine و فيلم (Miarka 1920) اثر Mercanton و فيلم Crainquebille ( صورتحساب قديمي پاريس، 1923) همگي به موضوعات مربوط به فريب، ظلم، بيگانگي و بيماري روانیمي پردازند.

ادامه مطلب: ترجمه هنر- امپرسیونیسم سینمای فرانسه