پرتال دانش

کلیدواژه ها : پرتال، پرتال دانش، سازمان دانش، ترجمه کامپیوتر

رده بندی عناصر پرتال دانش ، یک زمینه اطلاعاتی را برای ما فراهم می کند. اصطلاح سیستم سازمان دانش برای تعریف کلیه طرح های سازمان دهی اطلاعات متنوع و ایجاد رابطه هایی برای ارتقای مدیریت محتوا به کار گرفته می شود. این سیستم مدل های رده بندی خاصی را در بر می گیرد که مواد را به  صورت رده های عمومی و سرخط های موضوع سازمان دهی می کنند این رده ها  امکان دسترسی مفصل تر یا ایجاد فایل های مجوزی که می توانند تغییر اطلاعات کلیدی  را کنترل کنند، فراهم می کنند. این رده ها در بردارنده رده های خاص سازمان شما هستند که کسب و کار سازمان شما را منعکس کرده و پشتیبانی می کنند.  استفاده سیستم سازمان دانش ، شناخت سریع اصطلاح شناسی مشترک مورد استفاده در شرکت شما را امکان پذیر می کند و از نقطه نظر کاربران پرتال دانش شرکتی نیز معنا شناسی را بهبود می دهد. وقتی که راه حل های نرم افزاری پرتال دانش شرکتی را بررسی می کنید، باید آن را با استانداردهای نام گذاری و رده بندی سازمان تطبیق بدهید تا بتوانید آنرا به سادگی اجرا و نگهداری کنید.
سیستم های سازمان دانش به منظور سازمان دهی محتوا و بازیابی و مدیریت مجموعه ها به کار برده می شوند. این سیستم ها نقشه ای را فراهم می کنند که صفحات محتوائی برای برقراری ارتباط بین نقش های کارگر دانش و اطلاعات در دسترس در مجموعه به آن نیاز دارند. محتوا به کاربران نمایش داده می شود و آنها می توانند محتوایی ر ا که ممکن است از وجود آن مطلع نباشند، به سادگی پیدا کنند. یک کتابخانه دیجیتال که حاوی یک یا چند سیستم سازمان دانش است از پرتال دانش شرکت پشتیبانی می کند. این سیستم سازمان دانش از یک کتابخانه دیجیتال استفاده می کند . این کتابخانه را می توان به عنوان یک مخزن جدید از اشاره گرها به اطلاعات بکار برد. تا  بتوان یک دید کلی از محتوای در دسترس از سازمان  ارائه کرد و از این طریق بتوانیم بازیابی اطلاعاتی که کاربران به آن نیاز دارند را امکان پذیر کنیم. سیستم سازمان دانش دارای مشخصات مشترک زیر است :