ترجمه تخصصی مدیریت - دانش سازمانی

این مقاله یك مدل از كسب دانش سازمانی از نظر تئوری های مدرن روان شناسی، جامعه شناختی، نظریات اقتصادی و مدیریت بوسیله ساختار شکنی در  اصطلاحات موردنظر انجام می دهد:: یك سازمان یك عامل جمعی است که اهدافی دارد و قابلیت‌هایی برای دستیابی به این اهداف در اختیار دارد. دانش به منزلة متغیرهای حالت پنهانی نسبت داده شده  به یک عامل  بر مبنای قابلیت اش تعریف می شود و اكتساب یعنی بازتولید حالت ها.. این شكل از مدل فرد را قادر می کند که  فرآیند‌های دانش موردنظر در  مدل‌‌های موجود فرآیند‌های سازمانی را به هم مرتبط کند  و پدیده‌هایی مثل اقتصاد دانش  و مدیریت دانش را درک کند.. گسترة مفهوم سازمان در بردارنده  بازارها، شركتها، و جوامع است.. تعریف عملیاتی دانش، نقش و فایدة نظریه آن را روشن می‌كنند و تمرکز بر  بازتولید تمایلات در کسب دانش به مدیریت امکان می دهد تا کسب دانش را  تجزیه و تحلیل کند
لغات كلیدی: نقشة  برداری مفهومی، تخصص، ریختار، كسب دانش، سازمان، روان شناسی سازة شخصی، شبکه فهرست ها، نظریة ساختار سازی، تئوری جهان ها

 

توجه :سایت ترجمه فوری فقط پس از کسب اجازه از مشتری خلاصه ترجمه ها را در سایت درج می کند.