سیستم اطلاعات مدیریت

در بیست سال گذشته، انواع متفاوتی از سیستم های اطلاعات برای دستیابی به اهداف متفاوت توسعه پیدا کرده اند تا نیازهای متفاوت تجاری را برآورده کنند. سیستم های فرایند تراکنش  (TPS) در سطح عملیاتی برای پردازش مقدار بزرگی از داده مربوط به تراکنش های تجاری معمول سازمان طراحی شده اند. سیستم های اتوماسیون دفتری  (OAS) از کارمندان سازمان پشتیبانی می کنند و سیستم های کار دانش بنیان (KWS) از کارگرهای دانش تخصصی حمایت می کنند. سیستم های سطح بالائی همچون سسیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)  و سیستم های حمایت از تصمیم ( DSS) نیز توسعه پیدا کرده اند تا نیازهای سطح بالای سازمان را برطرف کنند. سیستم متخصصین  (ES) در رابطه با تخصص تصمیم گیرندگان برای حل مسائل سازمان نیافته خاص به کار برده می شود. سیستم های حمایت اجرائی نیز  (ESS) در سطح استراتژیک مدیریت استفاده می شوند. سیستم های حمایت از تصمیم گروهی  (GDSS) و به شکل عام تر سیستم های  کار مشارکتی با حمایت کامپیوتر (CSCW) در هنگام تصمیم گیری های سازمان نیافته و شبه سازمان یافته به تصمیم گیری بهتر در سطح گروه کمک می کنند.
در این مقاله نویسندگان در مورد دو نوع از سیستم های اطلاعات به نام های MIS و DSS بحث می کنند و بعد مشخصات رابطه های متقابل ورابطه های آنها با فرایند تصمیم گیری در سازمان را بررسی می کنند

 

توجه :سایت ترجمه فوری فقط پس از کسب اجازه از مشتری خلاصه ترجمه ها را در سایت درج می کند.