توسعه انسانی

کلیدواژه ها: توسعه انسانی, رشد اقتصادی, ترجمه مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت، ترجمه

توسعه انسانی فرایندی با هدف وسیع تر کردن دامنه انتخاب های افراد است و زندگی سالم تر و طولانی تر، تحصیلات بهتر، داشتن دسترسی به منابعی که برای استاندارد زندگی درست لازم هستند را در بر می گیرد( گزارش توسعه انسانی 1990). فراهم کردن آموزش و سلامت بهتر نیازهای افراد را ارضا خواهد کرد و بهره وری آنها را افزایش خواهد داد. این کار نه تنها سود اقتصادی و توسعه اجتماعی را در بر دارد ( سن 1997) بلکه بهبود رفاه انسان ها را به همراه دارد. همچنین توسعه انسانی به توسعه آزادی انسانی و بهبود ارزش های انسانی نیز منجر می شود. نقش رشد اقتصادی در به دست آوردن درک بنیادی از فرایند توسعه انسانی به عنوان روشی برای گسترش ظرفیت انسانی در جهت نیل به یک زندگی با کیفیت تر و آزادتر اهمیت خاصی دارد  ( سن 1997) . توسعه پایدار انسانیبین رشد اقتصادی و توسعه انسانی یک رابطه حلقوی وجود دارد. مثلا گزارش توسعه انسانی 1996 می گوید نوعی تقویت دوجانبه بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی وجود دارد. رشد اقتصادی برای توسعه انسانی مفید است و توسعه انسانی هم از طریق بهبود قابلیت نیروی کار باعث تقویت رشد اقتصادی می شود ( گزارش توسعه انسانی 1996) . کشورهای ثروتمندتر بهتر می توانند هزینه توسعه انسانی را به عنوان یک اولویت تقبل کنند. همانطور که هاگارد و کافمن (2008) می گویند، محدودیت های مالی در یک کشور باعث محدود شدن هزینه های توسعه انسانی می شود. مثلا یک تحقیق نشان داد که10% افزایش درآمد خانواده در برزیل به 7.5 درصد بهبود آموزش منجر می شود و  دوبرابر شدن هزینه سلامت باعث افزایش نرخ بقای کودک به میزان 6.4% می شود ( گزارش توسعه انسانی 1996). از سوی دیگر، توسعه انسانی می تواند رشد اقتصادی را نیز تسهیل کند. مثلا ، آموزش، ظرفیت نوآوری و سرمایه انسانی ذاتی نیروی کار را افزایش می دهد و انتشار و پراکندگی دانش مورد نیاز برای توسعه تکنولوژی را نیز تسهیل می کند. بنابرین آموزش باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود و نهایتا رشد اقتصادی را فعال می کند ( ایسترلین 1981، کروگر و لیندهال 2001، هانوشک و وسمان 2007) . بهبود نرخ بقای بالغین و امید به زندگی نیز  از طریق اطمینان از کیفیت بهتر زندگی نیروی کار باعث افزایش GDP  می شود ( بلوم، کانینگ و سویا 2001، جمیسون ، لائو و وانگ 2003) . همانطور که نوشته ها نشان می دهند، یک مرز ظریف بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی وجود دارد. یعنی اینکه هنوز از نظر علمی وجود یک رابطه علّی بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی قطعی نیست. گاهی یک دلار عایدی امروز به شکل فوری بر روی اقتصاد اثر نمی گذارد