ترجمه علوم انسانی- تئوری بازی

 

تئوری بازی مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی است که به ما کمک می کند تا پدیده ای را  که در حین تعامل تصمیم گیرندگان مشاهده می کنیم ،درک کنیم. مفروضات پایه ای که زیربنای این تئوری را تشکیل می دهند به این صورت هستند:1. تصمیم گیرندگان اهداف بیرونی تعریف شده ای را دنبال می کنند ( آنها عقلانی رفتار می کنند) 2. آنها در تصمیم گیری دانش یا انتظارات شان از رفتار سایر تصمیم گیرندگان دیگر را هم مد نظر قرار می دهند ( به صورت استراتژیک استدلال می کنند) .

مدل های تئوری بازی، نمونه های به شدت انتزاعی از رده هایی از موقعیت های زندگی واقعی هستند. انتزاعی بودن به این مدل ها اجازه می دهد که برای مطالعه طیف وسیعی از پدیده ها مورد استفاده قرار بگیرند. مثلا تئوری تعادل Nash ( فصل 2) برای مطالعه رقابت سیاسی و انحصار چندگانه به کار برده شده است. تئوری تعادل استراتژی ترکیبی ( فصل 3) برای توضیح توزیع های طول زبان در زنبورها و طول لوله در گل ها به کار برده شده است. تئوری بازی های تکراری (فصل 8) برای تشریح پدیده اجتماعی مثل تهدیدها و وعده ها استفاده شده است. تئوری هسته (فصل 13) این استدلال را مطرح می کند که در اقتصادی که حاوی عامل های بسیاری است، برایند تجارت تحت یک سیستم قیمت ، پایدار است.

ادامه مطلب: ترجمه علوم انسانی- تئوری بازی