حقوق هسته ای و سیاست

امنیت هسته ای از زمان 11/9  به بعد در آژانس در سطح خیلی بالاتری در نظر گرفته شده است. آژانس در سال 2002 دفتر امنیت هسته ای را تحت دپارتمان ایمنی و امنیت هسته ای ایجاد کرد. در اصل در مارس 2002 ، شورای حکام برنامه اولیه امنیت هسته ای پنج ساله را تصویب کرد. با توجه به این که این یک نگرانی نسبتا جدید برای آژانس بود، آژانس هنوز هم در حال کار دقیق برای یافتن مسیر صحیح است. چند دلیل برای این احتیاط و دقت وجود دارد.
اول حساسیت کشورهای عضو در مورد حق حاکمیت و محرمانگی در سطح کشور و شرکت است. چون امنیت هسته ای و حفاظت رادیولوژیک الزاما شامل کارکردهای ملی مثل اعمال قانون و کنترل دسترسی به اطلاعات می شوند، کشورها " به شکل اگاهانه ای نسبت به  افشای امنیت حاکمیتی شان  و روش های اجبار قانون از طریق امنیت بیرونی اکراه دارند، و هر چیزی که شبیه به تنظیم بیرونی باشد را رد می کنند " (IAEA, 2003c: 145) . بعلاوه همانطور که ماتیو بون می گوید " هر تست یا ارزیابی که آسیب پذیری های فوری خاص را افشا کند باید به شکل سربسته باقی بماند " (بون 2009:115) . همانطور که از پاراگراف های ابتدائی " گزارش امنیت هسته ای " سال 2011 ، به روشنی بیان می کند آژانس می داند که " مسئولیت امنیت هسته ای کاملا بر عهده هر کشور عضو " است (IAEA, 2011u: para. 2) .  این به معنای روی گرداندن از عدم تکثیر هسته ای و حیطه های ایمنی نیست.
احتیاط و دقت  آژانس بوسیله گرایش مشکوک رسمی در رابطه با امنیت هسته ای که توسط NAM اتخاذ شد بیشتر شده است نَم تملک سلاح های هسته ای توسط کشورها را به عنوان بزرگترین تهدید می داند، و نگران این است که آژانس بر امنیت هسته ای تاکید کند و از حیطه های اختیار مرکزیش دور شود و بیم دارد که نوعی کاهش در تامین مالی برای همکاری فنی و استفاده های صلح آمیز رخ دهد ( پوتر و مختاژنوا 2012)  کشورهای در حال توسعه اصرار دارند که فعالیت های اضافی که توسط آژانس انجام می شود باید بوسیله مشارکت های اختیاری تامین مالی شود و نه از بودجه معمول. با وجود این، خیلی از کشورهای نَم در جستجوی کمک آژانس در تقویت آرایش های امنیت هسته ای ملی شان برآمده اند.

 

توجه :سایت ترجمه فوری فقط پس از کسب اجازه از مشتری خلاصه ترجمه ها را در سایت درج می کند.