ترجمه پرستاری - آئین نامه دانشجوئی

استاندارد 6 . خدمات دانشجوئی

 1. نهاد خدمات دانشجوئی موارد زیر را فراهم می کند :
  1. مواد و منابع یادگیری
  2. راهنمائی، مشاوره  و نظارت درسی
  3. هدایت دانشجوهای جدید
  4. مشاوره در مورد کمک مالی
  5. حمایت از کار یابی کلینیکی
  6. خدمات کار یابی شغلی شامل اطلاعاتی در مورد گواهینامه ها، روش و فرصت های اشتغال

استاندارد 7 : امور دانشجوئی

 1. تبلیغات، مواد اطلاعاتی و ترویجی فقط  شامل ادعاهای دقیق قابل توجیه و قابل اثباتی در مورد نهاد می شوند.
 2. انتخاب و پذیرش دانشجو بر مبنای معیار تعیین شده ای است که :
  1. پتانسیل دانشجویان برای موفقیت را شناسائی می کند.
  2. از نظر جنس، نژاد، وضعیت تاهل، منشا قومی، کیش، سن، گرایش جنسی یا معلولیت تبعیضی قائل نمی شود.
 3. سیاست ها و روندهایی مستقر شده اند که به موارد زیر رسیدگی می کنند :
  1. الزام برای حضور در کلاس
  2. تعریف، نظارت و گزارش دهی پیشرفت دانشگاهی رضایت بخش
  3. نیازهای فارغ التحصیلی
  4. معیاری برای انتقال اعتبار، تجربه های قبلی و یا کار یابی پیشرفته
  5. حداقل و حداکثر پارامترهای زمانی برای تکمیل برنامه
  6. معیاری برای ارزیابی و نمره دادن به دانشجو
  7. معیاری برای اخراج
  8. پرداخت شهریه و بازپرداخت آن
 4. یک کاتالوگ، ضمیمه کاتالوگ، دفترچه برنامه، وبسایت یا سایر اسنادی که اطلاعات دقیقی را قبل از ثبت نام در موارد زیر به دانشجو می دهد :
  1. وظیفه نهاد
  2. اهداف برنامه
  3. برنامه آموزشی
  4. لیستی از هیئت علمی و تاییدیه های کیفی هیئت علمی
  5. یک بررسی کلی از تاسیسات، تجهیزات و منابع
  6. خدمات دانشجوئی
  7. معیار ، سیاست ها و روندهای پذیرش ها
  8. معیاری برای انتقال اعتبار، تجربه قبلی و یا کاریابی پیشرفته
  9. الزام ها برای حضور در کلاس
  10. معیاری برای ارزیابی و نمره دهی به دانشجو
  11. معیاری برای اخراج
  12. تقویم دانشگاهی با زمان بندی برای ترم های دانشگاهی، سال های مدرسه و تکمیل ضرب الاجل ها
  13. هزینه و مکان فرصت های آموزش کلینیکی
  14. طول برنامه
  15. پارامترهای زمانی حداکثر و حداقل برای تکمیل برنامه
  16. نیازهای فارغ التحصیلی
  17. شهریه، کرایه ها و سایر هزینه های مرتبط
  18. زمان بندی پرداخت و بازگرداندن وجه
  19. الزام های تایید NARM
  20. در صورت مشارکت در برنامه عنوان IV اطلاعاتی در مورد برنامه های کمک دانشجوئی فدرال