ترجمه پزشکی - استرس تشریح در دانشجو های پزشکی

پس زمینه : تدریس آناتومی بر مبنای تشریح جسد صورت می گیرد. کار با جسد ها از طریق تشریح فعال یا با بررسی نمونه های قطع شده به هر حال به عنوان یک استرس دهنده بالقوه در آموزش پزشکی محسوب می شود .
هدف: کاهش اضطراب دانشجو ها پزشکی با آماده سازی ذهنی آنها قبل از رفتن به اتاق تشریح
روش ها: پرسشنامه ها بین 68 دانشجوی پزشکی توزیع شد. پرسشنامه پیش از تشریح که شامل سوالات مرتبط به داده جمعیت شناسی و اولین مواجهه با جسد بود در بین دانشجو ها توزیع شد. دانشجو ها به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش از قبل از نظر روانی برای تشریح آماده شد اما گروه کنترل بدون آماده سازی به اتاق تشریح وارد شدند. بعد از اولین کلاس تشریح، همه دانشجو ها دومین پرسشنامه که نشانه های فیزیکی و شناختی اضطراب حاصل  از قرار گرفتن در اتاق تشریح برای اولین بار و میزان اضطراب بعد از شش هفته بعد را بررسی می کرد، پر کردند.
نتایج: هیچ تفاوت معناداری (P<0.5) در میزان اضطراب دانشجویان بین گروه آزمایش و کنترل در اولین بازدید وجود نداشت. تفاوت  موجود در میزان اضطراب بین اولین مواجهه و شش هفته بعد از اولین مواجهه در گروه کنترل معنادار بود  در حالیکه این نتیجه در  دانشجو های گروه آزمایش معنا دار نبود
نتیجه گیری: آماده سازی اولیه می تواند میزان استرس را کاهش دهد . در این تحقیق مشاهده کردیم که گروه آزمایش در خلال تشریح اثرات عاطفی کمتری را در مقایسه با گروه کنترل تحمل کرد.
کلیدوازه ها : اثر عاطفی، تشریح جسد، دانشجو های پزشکی

 

برای ارسال فایل و اطلاع از دستمزد و زمان تحویل ترجمه پزشکی تان به صفحه  سفارش ترجمه مراجعه کنید.

توجه: سایت ترجمه فوری صرفا با کسب اجازه از مشتری نمونه ترجمه ها را در سایت درج می کند.