ژله ای شدن پودر فوری

کلیدواژه ها: ژله ای شدن، پودر فوری، ترجمه کشاورزی ، ترجمه تخصصی کشاورزی ، ترجمه صنایع غذائی

برای تولید دسته ای از پودرهای فوری که بر پایه نشاسته ساخته می شوند، آرد با آب مخلوط می شود، سپس ماده به دست آمده پخته و خشک می شود و بعد آسیاب می شود. نشاسته در طول روند پخته شدن ژله ای می شود. در این مرحله طعم و رنگ نیز شکل می گیرد. بازسازی پودر فوری در آب باعث تشکیل یک ژل با لزجت بالا می شود. اندازه، تخلخل و شکل ذرات و همینطور ساختار مولکولی پودر فوری بر روی خصوصیات محصول از جمله وزن ویژه، کینتیک آبگیری و قابلیت حل شدن پودر خشک شده اثر می گذارد. لزجت و ته مزه ژل بازسازی شده نیز تحت تاثیر این خصوصیات پودر قرار می گیرد. همه این مشخصات محصول بوسیله پارامترهای فرایند مانند دما، فشار، برش، و توزیع زمان نگهداری به صورت مستقیم تعیین می شوند.
فرایندهای سنتی ژله ای کردن نشاسته مثل استفاده از استوانه خشک کن ، آب بیش از حد (60%-50 آب) را مصرف می کنند. این روشها تقاضای صنعتی محصولات فوری را تامین می کنند. به هر حال این روش ها به دلیل مقدار بالای آبی که تبخیر می شود ، از نظر اقتصاد و هزینه نقص هایی دارند. پخت اکستروژن راه جایگزینی برای حل این مشکل است و از یک فرایند با زمان کوتاه و دمای بالا در محتوای آب پایین ( تقریبا 20%) تشکیل شده است. در شکل زیر طرح کلی این فرایند را می بینید