ترجمه تخصصی کشاورزی

در این پروژه یک سیستم حمایت از تصمیم راهنما به منظور ارزیابی معیار مناسب برای سیستم فضولات خوک در مینه‌سوتا به کار گرفته شد (برگ و همکاران 2005) . این سیستمِ ارزیابی از یک تیم بین رشته ای بزرگ تشکیل شده بود که اعضای آن عبارت بودند از : کشاورزانی که از سیستم های تولید خوک بهره برداری می کردند، یک اقتصاد دان کشاورزی، یک وام دهنده کشاورزی، یک مهندس کشاورزی، یک اکولوژیست تخصصی کشاورزی، یک مدرس  مدیریت تخصصی  کشاورزی، یک مدرس توسعه ،یک  جامعه شناس روستائی. در این تیم پرسنلی از انستیتو تخصصی کشاورزی پایدارمینسوتا (MISA) و از برنامه کشاورزی پایدار (SAP) دپارتمان کشاورزی مینسوتا نیز حضور داشتند.. تحلیل و بررسی این نتایج بوسیله یک تیم ارزیابی کوچک انجام شد، این تیم پنج عضو داشت و اعضای آن در طول پاییز و بهار سال بعد (1996–1997) حداقل دوبار از هشت مزرعه بازدید کرده بودند.  پس از انجام تحلیل تخصصی نیز تماس های تلفنی با هدف پیگیری نتایج انجام شد. سپس نتیجه این ارزیابی ها بوسیله یک تیم بزرگتر بررسی شد و توضیحاتی به آن اضافه شد.
از بحث های بالا و مثال های سیستم حمایت از تصمیم به روشنی می توان دید که روش تحلیلی عمدتا از مقایسه های دو به دو  تشکیل شده است. تحلیل موقعیت ها پس از اجرای فرایند سلسله مراتب تحلیلی یا استفاده از سیستم های تصمیم خود‌راهنما و از طریق مقایسه ماتریس چند معیاره انجام شد. این روش به نیروی کار زیادی نیاز دارد و روش زمان بری است و اجازه ارزیابی سریع گزینه های مدیریت جایگزین را به ما نمی دهد در عصر برنامه های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات، تولید کننده های حیوانات اهلی و تصمیم گیرندگان معمولا تمایل به استفاده از ابزارهای ساده ای مثل سیستم تخصصی مبتنی بر کامپیوتر و سیستم های حمایت از تصمیم دارند.

 

با استفاده از فرم  سفارش ترجمه  می توانید فورا از دستمزد و تاریخ تحویل ترجمه تخصصی کشاورزی تان مطلع شوید.

توجه: سایت ترجمه فوری صرفا با کسب اجازه از مشتری نمونه ترجمه ها را در سایت درج می کند.