ترجمه تخصصی صنایع غذائی

در  این تحقیق نژادهای  جدا سازی شده A. niger و A. niger MTCC 281 برای تولید اسید سیتریک از ضایعات مرکبات به کار برده شدند.ضایعات مرکبات از جمله مواد ارزان و فراوانی هستند که برای تولید اسید سیتریک به کار برده میشوند. در مجموع چهار زیر گروه تفاله لیمو شیرین، تفاله پرتغال، پوست لیمو شیرین و پوست پرتغال برای این تحقیق انتخاب شد. تولید اسید سیتریک بوسیله تبدیل کردن به قند و مایه زنی (SiSSF) انجام می شود. این فرایند مایه زنی برای دوره ای به مدت 8 روز در دمای 30 درجه سانتیگراد انجام می شد. فرایند مایه زنی بوسیله دو نوع از مایه تلقیح از جمله هاگ های A.niger و میسلیوم A. niger در مخازن مجزا انجام شده و پس از آن محصولات اسید سیتریک با هم مقایسه می شوند. نمونه ها هر چهل و هشت ساعت یکبار جمع آوری شده و برای تخمین اسید سیتریک و قندها فراوری می شوند. مقدار اسید سیتریک تولید شده از طریق طیف سنجی با روش  pyridine acetic anhydride تعیین می شود  و قندها نیز بوسیله روش DNS اندازه گیری می شود در این تحقیق بالاترین میزان تولید در میسلیوم دست نخورده مشاهده شد و پوست ها  برای تولید اسید سیتریک مناسب تر از تفاله بودند.
تولید اسید سیتریک در مقیاس صنعتی در سال 1890 در صنعت میوه مرکبات ایتالیا شروع شد. توانائی قارچ برای تولید اسید سیتریک ابتدا بوسیله ومر در سال 1893 کشف شد و امروزه اسید سیتریک به شکل تجاری از  طریق مایه زنی قارچ تولید می شود. قارچ رشته ای Aspergillus niger رایج ترین ارگانیسم مورد استفاده برای تولید اسید سیتریک است (1) . در بین ارگانیسم های مورد استفاده برای تولید اسید سیتریک Aspergillus niger به مدت چند دهه گذشته به عنوان قارچ برگزیده مطرح بوده است. امروزه ییش از 99% از خروجی جهانی با استفاده از Aspergillus niger، ، A. wentii, A. clavatus، Penicillium luteum، P. citrinum، Mucor piriformis، Candida guilliermondii، Saccharomycopsis lipolytica، Tirchoderma Viride, و Arthrobacter paraffineus  تولید می شود.


 

 

توجه : کلیه نمونه  ترجمه های سایت ترجمه فوری با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شود یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شود.

برای سفارش ترجمه دانشجویی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید.

سایر نمونه ترجمه های مرتبط با این مقاله را می توانید در  بخش ترجمه تخصصی کشاورزی مشاهده کنید.