ترجمه هیدرولوژی - چالاب و خیزاب

چالابیه
چالابیه نوعی نهشته بسته با پهنه تخت است که در ناحیه های کارستی تشکیل می شود. چالابیه یک سیمای متفاوت با زمین‌ریخت‌شناسی سنگ آهکی را ایجاد می کند. این اصطلاح از کلمه اسلاو به معنای میدان آمده است. چالابیه ها اغلب با آبرفت پوشیده می شوند و در معرض سیل دوره ای قرار می گیرند و ممکن است که چاهک هایی به نام پونور در آنها وجود داشته باشد که رودخانه ها در آن ناپدید می شوند.در حال حاضر بحث زیادی در مورد منشا چالابیه ها وجود دارد. آنها احتمالا چندزادی هستند و انحلال و تکتونیک نقش مهمی در ایجاد آنها بازی می کند.
چالاب و خیزاب
چالاب ها و خیزاب ها یکی از رایج ترین و قابل شناسائی ترین توالی های شکل بستر در کانال ها هستند. چالاب ها در پایه ای ترین شکل شان به صورت ناحیه های عمیق با سرعت های پایین در مرحله پایین رده بندی می شوند در حالیکه خیزاب ها شیب بیشتر، سطح آب بالاتر و سرعت های سریع تری را از خود نشان می دهند. چالاب ها و خیزاب ها هم در کانال های آبرفتی و هم سنگ بستر وجود دارند اما درزیرلایه های بستر شنی و کانال های پیچانی به بهترین شکل ایجاد می شوند. چالاب ها و خیزاب ها در کانال های با شیب متوسط بوسیله گذار به ریخت شناسی های چالاب پر شیب در شیب های بالاتر رخ می دهند. این پستی و بلندی های موجود در توپوگرافی بستر، چهارچوب اصلی زیستگاه های آبی در کانال ها را ایجاد می کنند و بیشترین فایده را به دلیل اهمیت شان برای بی مهرگان بزرگ و گونه های ماهی ایجاد می کنند. سیما ها نیز پسای شکل زیادی  را ایجاد می کنند و باعث مقاومتی نسبت به جریان می شوند که به رودخانه کمک می کند تا به تعادل برسد